• LANGUAGE :
 • EN |
 • TH

องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร

พระผู้สร้าง...สร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ภาพขณะองค์หลวงปู่เมตตาสอนเดินจงกรม


 • ก่อสร้างไม่กี่วันก็เสร็จ แต่การสร้างพระที่ปฏิบัติดีมันเหนื่อยนะ แต่ก็ทำด้วยเมตตา

 • องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาเทศนาอบรมจิตใจสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาเทศนาอบรมจิตใจสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาเทศนาอบรมจิตใจสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาเทศนาอบรมจิตใจสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาเทศนาอบรมจิตใจสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
 • พระในวัดร่วมแรงร่วมใจสร้างศาลากันฝน
 • พระในวัดร่วมแรงร่วมใจสร้างศาลากันฝน
 • พระในวัดร่วมแรงร่วมใจสร้างศาลากันฝน
 • พระในวัดร่วมแรงร่วมใจสร้างศาลากันฝน
 • ศาลากันฝนเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง 5 วัน
 • 550729 องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร นำพระสร้างวัดถวายพระมหาศักดิ์ ต.วังกะทะ